Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Slovenské poľnohospodárske múzeum
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História
Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v rokoch 1924 - 1928 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila. Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží v Bratislave, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum. Počas výstavby múzea sa v roku 1927 v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1930 bolo múzeum slávnostne otvorené pre širokú verejnosť pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave. Táto slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase. [1]
 

Počas druhej svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu bolo v roku 1960 sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4. [2]
 

Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v roku 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. [3]
 


 

• vo svojom zbierkovom fonde múzeum vlastní viac ako 28-tisíc zbierkových predmetov z celej oblasti poľnohospodárstva,
 

• v knižnici múzea sa nachádza 43 363 ks knižných jednotiek,
 

• inštitúcia od roku 2010 vykonáva odbornú evidenciu zbierkových predmetov elektronicky v programe BACH – PRO MUSEUM na piatich pracoviskách v databázach Etnografia, Numizmatika, Obecné zbierky a Prírastková kniha. Skatalogizovaných a odborne opísaných vrátane fotografií je doteraz 2285 zbierkových predmetov, t.j. asi desatina zo všetkých zbierkových predmetov múzea.
 

• mimo možnosti prehliadok stálych expozícií a skanzenu ľudovej architektúry každoročne pripravuje múzeum pre návštevníkov programové kalendárium akcií, ktoré sú spojené s kalendárnymi a výročnými zvykmi, tradíciami, odbornými podujatiami prebiehajúcimi vo výstavnom areáli Agrokomplex a krátkodobé výstavy komoditne spájané s poľnohospodárskou tematikou. Najvýznamnejšie a opakované sú: Staviame my máje, Noc v múzeu, Múzeum patrí deťom, Traktorparáda, Tradičné kosenie lúk a senobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Mikulášsky vlak.
 

• v súčasnosti múzeum stále expozície rozširuje o expozíciu hospodárskeho dvora, kde sa zameriava na chov slovenských pôvodných hospodárskych zvierat – oviec, kôz, koní a pod. Zvieratá sa využívajú pri predvádzaní živých ukážok ako sú ťahanie gepľa, zvážanie sena i na vozenie detí.
 

• už 27-rok je v prevádzke Nitrianska poľná železnica, ktorá každoročne prevezie 20-tisíc návštevníkov. Pre deti jazdí detský elektrický vláčik. [4]

Expozície
NAJSTARŠIE DEJINY POĽNOHOSPODÁRSTVA
 

Expozícia vznikla v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, sprístupnená verejnosti bola v roku 1994. Mapuje vývoj poľnohospodárskych techník od najstarších čias po stredovek a jej cieľom je ukázať, že územie Slovenska v poľnohospodárskom vývoji nezaostávalo za okolitým svetom. Exponáty tvoria väčšinou archeologické nálezy zo Slovenska a predstavujú kultúrnu úroveň roľníckych etník od neolitu do konca stredoveku. [5]
 


 

POĽNOHOSPODÁRSKE MOTÍVY V UMENÍ
 

V expozícii sa nachádzajú kópie oltárnych reliéfov s poľnohospodárskymi výjavmi (najmä s motívom rozsievača) z rôznych kútov Slovenska. Expozíciu dopĺňajú originálne drevené a kamenné plastiky zobrazujúce svätcov a zvonica. [6]
 


 

TRADIČNÉ REMESLÁ A SPRACOVATEĽSTVO
 

Expozícia dokumentuje tradičné technológie spracovania rastlinných a živočíšnych produktov. Tematicky nadväzuje na úvodnú expozíciu „Najstaršie dejiny poľnohospodárstva“, ktorá sa končí stredovekom. Témy ako novoveké manufaktúrne a veľkovýrobné technológie spracovania, výroba a uchovania poľnohospodárskych produktov predovšetkým potravín sú prezentované v 14 samostatných kójach:
 


 

• mlynárstvo
 

• pekárstvo
 

• olejárstvo
 

• mäsiarstvo
 

• mliekarstvo
 

• spracovanie priadnych rastlín
 

• debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, rezbárstvo
 

• kováčstvo
 

• garbiarstvo, sedlárstvo
 

• cukrovarníctvo
 

• konzervárenstvo
 

• liehovarníctvo
 

• pivovarníctvo
 

• vinohradníctvo a vinárstvo [7]
 


 

POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A LETECTVO
 

Expozícia poľnohospodárskych strojov dokumentuje vývoj historickej mechanizácie od konca 19. do 2. polovice 20. storočia. V pavilóne sa nachádzajú traktory, sejačky, kombajny, mláťačky, rajtáre, geple a turbíny. [8]
 

V expozícii poľnohospodárskych lietadiel sa nachádzajú dve lietadlá, helikoptéra, motory lietadiel a ďalšie exponáty dokumentujúce vývoje poľnohospodárskeho letectva na Slovensku. Expozíciu dopĺňa zbierka historických motoriek od súkromného zberateľa Mariána Klenku. [9]
 


 

OCHRANA ROĽNÍCKEJ USADLOSTI PRED POŽIAROM
 

Expozícia je venovaná hasičskej technike. Nachádzajú sa tu záprahové striekačky, hasičské autá a ďalšie exponáty dokumentujúce vývoj hasičstva na Slovensku od konca 19. storočia. [10]
 


 

SKANZEN
 

V skanzene Slovenského poľnohospodárskeho múzea sa nachádza 33 objektov dokumentujúcich poľnohospodársku minulosť. Na základe výskumu v roku 1980 boli z celého územia Slovenska vybrané rôzne typy hospodárskych stavieb z obdobia 19. - 20. storočia a ich kópie sa začali stavať v priestore plánovaného skanzenu od roku 1982. O dva roky neskôr pri príležitosti výstavy Agrokomplex ´84 bolo sprístupnených prvých šesť expozícií. Hoci sú samotné stavby kópiami, ich vnútorné vybavenie (technologické zariadenia, nábytok) sú pôvodné. [11]
 

V areáli skanzenu sa nachádza Nitrianska poľná železnica s technickým vybavením (depo s troma parnými a dieselelektrickým rušňom, železničná točňa z Radošiny, kryté vozne z Korytnice, vyhliadkové vozne). [12]
 


 

HISTÓRIA NITRIANSKEJ POĽNEJ ŽELEZNICE
 

Nitrianska poľná železnica je múzejná úzkorozchodná železnica, ktorá sa nachádza v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea a výstavného areálu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. V roku 1982 vznikla vo vedení Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre myšlienka vybudovať múzejnú poľnú železnicu v rámci plánovaného skanzenu. Základom pre Nitriansku poľnú železnicu sa stalo torzo poľnej železnice z okolia Želiezoviec, ktoré bolo prenesené do múzea v roku 1984. [13]
 

Poľná železnica z okolia Želiezoviec v minulosti slúžila na prepravu poľnohospodárskych produktov ako sú cukrová repa, obilie, zvieratá, repné skrojky, melasa, mlieko, drevo, hnoj, uhlie, stavebné materiály. Okrem toho prepravovala ľudí do práce, do miest a deti do školy. V období daždivých jarí a jesení bola takáto poľná železnica niekedy jediným spojením s okolitým svetom. [14]
 

Jej pôvod do roku 1895, kedy ju nechal postaviť ako konskú železnicu majiteľ tamojších latifundií gróf Breuner. V r. 1912 si ju prenajal cukrovar v Pohronskom Ruskove. Úzkokoľajová trať s rozchodom 760 mm mala celkovú dĺžku 64 km. Na železničke zaviedli v roku 1913 parnú trakciu, prepravu zabezpečovalo 6 lokomotív a viac ako 300 vozňov. Nepriaznivo postihli železnicu obe svetové vojny, armáda rekvirovala parné rušne a časť vozňov pre potreby frontu. Svojmu poslaniu slúžila železnica až do roku 1971. Je najdlhšie zachovanou poľnou železnicou na území Slovenska. Poľné železnice z okolia Želiezoviec, Pohronského Ruskova, Sládkovičova, Šurian, Trebišova, Trnavy sa začali likvidovať koncom 60. rokov 20. storočia v dôsledku rýchlo napredujúcej automobilovej dopravy. Verejnosti bol prvý úsek novovybudovanej úzkorozchodnej Nitrianskej poľnej železnice (s rozchodom 760 mm) o dĺžke 600 m sprístupnený počas výstavy Agrokomplex v auguste 1985. Okruh v skanzene o dĺžke 1600 m bol dobudovaný v roku 1986. V roku 1990 bol vybudovaný nový úsek trate o dĺžke 1000 m, ktorý spája skanzen s výstavným areálom Agrokomplex. Koľajnice a výhybky použité na výstavbu okruhu v skanzene pochádzajú z rokov 1881 - 1913, a preto už samotná trať je sama o sebe technickou pamiatkou. [15]
 


 

SPOMIENKY NA PAMÄTNÝ DEŇ
 

23. august 1985 – piatok, nezabudnuteľný deň, keď sa o 10.00 hod. doobeda vydala na svoju prvú cestu v areáli skanzenu SPM Nitra vlaková súprava ťahaná unikátnym parným rušňom U 34 901 z Vychylovky, ktorý si tento rok pripomenul svoje 100 narodeniny. Bol to slnečný horúci deň s obedňajšou teplotou 26° C a pritom aj studený v porovnaní s teplotou davu ľudí, ktorí sa chceli odviesť v jednom vozni Korytnickej železnice a malom “hitlačiku“ – služobnom vozni. Vláčik jazdil nonstop na 600 m dlhom úseku v tvare písmena „S“. Za tri týždne trvania výstavy „Agrokomplex 1985“ odviezlo sa vo vláčiku viac ako 25 000 stlačených, ale šťastných návštevníkov – a pritom záujemcov bolo ešte oveľa viac, ale z bezpečnostného hľadiska to nebolo možné. Na obsluhe parného rušňa U 34 901, ktorý ochotne zapožičalo Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke, sa vystriedalo 10 rušňovodičov z Rušňového depa Veselí nad Moravou, pod vedením nezabudnuteľného Jaroslava Čejku, ktorý s nadšením a láskou rozprával návštevníkom výstavy príbehy zo železničiarskeho života, pre jeho bohaté skúsenosti ho mladší kolegovia oslovovali „tatko“. V ďalšej sezóne (v roku 1986) prepravoval cestujúcich dieselelektrický rušeň BNE 50 slangovo nazvaný „Gebuska“. V roku 1987 pribudol prvý vlastný parný rušeň U 25001 „BS-80“ slangovo nazvaný „Béeska“, v roku 1989 U 36 001 „CP“ slangovo nazvaný „Cépečka“, a v roku 1990 bol slávnostne uvedený do prevádzky a pokrstený posledný parný rušeň U 35 901 „Križko“, ktorý zrekonštruoval doc. Ing. Ladislav Križan, CSc. [16]

Kontakt
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92
950 50 Nitra

Otváracie hodiny
Pondelok - Štvrtok od 9:00 do 17:00 hod, vstup o 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod
Piatok od 9:00 do 15:00 hod, vstup o 9:00, 11:00 a 13:00 hod
Poznámky
[1 - 16] www.spmnitra.sk (14.1.2016)
GPS
48.302959, 18.113761
48°18'10.7"N 18°06'49.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk