Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ľubovňa - Kostol sv. Jána evanjelistu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol z čias okolo roku 1310. Neskôr bol výrazne upravený. Loď po roku 1615 opäť zaklenuli a sakrálny objekt rozšírili o bočnú severnú kaplnku. Fasády upravovali v roku 1857 a 1934. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, severnou kaplnkou a vstavanou vežou. V presbytériu je gotická krížová rebrová klenba, v lodi renesančná valená klenba s lunetami. Gotická klenba presbytéria má klinové vyžľabené rebrá, ktoré dosadajú na jednoduché konzoly. Na severnej strane presbytéria je pastofórium, z ktorého ostala iba gotická kovaná mreža zasadená do dreveného klasicistického rámu z druhej polovice 18. storočia. V mierne lomenom víťaznom oblúku je neskororománske rímsové konzoly (z čias pred rokom 1300). Veža po úprave v roku 1857 je vstavaná do priečelia. [1] Je zakončená zvonovitou prilbou s laternou.
 

Hlavný oltár zasvätený patrónovi sv. Jánovi evanjelistovi bol pre kostol objednaný a osadený v roku 1912. Oltár bol zakúpený zo zisku miestneho potravinového družstva. Predchádzal mu starší oltár, v ktorom bola osadená olejomaľba sv. Jána evanjelistu. [2] Po demontovaní staršieho oltára bol obraz zavesený na parapete chóru. V 60. rokoch 20. storočia bol odovzdaný do správy Slovenskej národnej galérii v Bratislave. [3]
 

Bočný oltár Panny Márie Škapuliarskej je barokový z prvej polovice 18. storočia s bohatým akantovým rámom s anjelikmi a obrazom Panny Márie v tepanom plášti. Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho je z prvej polovice 18. storočia, v barokovo-klasicistickej stĺpovej architektúre s Božím okom je novšia socha Božského Srdca. Klasicistická kazateľnica z druhej polovice 18. storočia mala v minulosti na parapete reliéf Rozsievača. [4]
 

Organ zakúpili farníci v roku 1907. V roku 1977 bol premiestnený do Kostola sv. Jozefa v Podsadku a nahradený novým organom. [5]
 

Vo veži sú štyri zvony. Najstarší je datovaný rokom 1844 s nápisom:
 

FUDIT PAULUS SCHMITZ EPERIESSINY 1844
 

SUMPTIBUS COMMONITATIS CATHOLICAE
 

POSSESSIONI NEO NEOLJUBLO
 

ACCEDENTE MUNIFICA
 

DOMINII TE RRESTRALIS DEXTERA
 

REFUSA ANNO SALUTIS 1844
 

SANCTE URBANE
 

ORA PRO NOBIS [6]
 

Na druhej strane zvona je reliéf sozobrazením sv. Urbana, biskupa s palicou v ruke a v pozadí s dreveným sudom. Ďalšie tri zvony boli odliate v roku 1925. Majú označenie výrobcu – Ulil: Oktav Winter, zvonář v Broumově, v.č. 2181, 2182,2183. V súčasnosti na dvoch funkčných zvonich je nápis: DAR NOVOĽUBOVNIANSKYCH RODÁKOV Z AMERIKY 1925. Na väčšom zvone je reliéf sv. Jána evanjelistu s orlom v pozadí. Stredný zvon, ktorý zvoní ako prvý pri úmrtí obyvateľa obce, zdobí reliéf Golgoty. Malý zvon je poškodený a mimo prevádzky. Je na ňom reliéf Panny Márie Kráľovej. [7]
 

Kostol je ohradený múrom, v ktorom sú po celom jeho obvode pravidelne rozmiestnené zastavenia Krížovej cesty. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1987. [9]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 919/0. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 399 - 400.
[2] Ján apoštol a evanjelista bol patrónom teológov, úradníkov, pomocníkov proti otravám, pán nad počasím a ochranca proti krupobitiu. CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 202.
[3] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 202.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 400.
[5 - 7] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 202.
[8] V spomienkach Františka Kaletu je zaznamenaná informácia, že v roku 1919 prebiehali voľby bačov, ktoré riadil urbársky výbor. Ten dal po voľbách bačom podmienku, že syr vyrobený od 1. do 7. mája sa odpredá a peniaze sa použijú na oplotenie kostola a zakúpenie krížovej cesty ako prejav vďaky za ukončenie prvej svetovej vojny a za vznik samostatnej Československej republiky. CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 202.
[9] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 199.
[10] www.pamiatky.sk (28.5.2023)
Bibliografia
www.novalubovna.sk
GPS
49.274557, 20.683172
49°16'28.4"N 20°40'59.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk