Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pružina – Krížová cesta
Lokalita
obec Pružina, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Štyri zastavenia lemujú prístupové schodisko ku Kostolu sv. Žofie a ďalších sedem obojstranných zastavení s výjavmi Krížovej cesty i Siedmich bolestí Panny Márie obchádza stavbu sakrálneho objektu v smere sprava doľava. Pred vstupom sú osadené tri kríže s Ukrižovanými Iniciátorom a zakladateľom Kalvárie bol aktívny pružinský farár a národovec Štefan Závodník (1813 – 1885). Kalvária, financovaná zo zbierok veriacich, bola postavená pri príležitosti 100. výročia rozsiahlej prestavby kostola, vtedy však chápanej ako výročie jeho vzniku. Základný kameň „Kalvárie Umučenia Pána“ a zároveň „Kalvárie Sedembolestnej Panny Márie“ posvätil 18. mája 1860 nitriansky biskup Augustín Roskoványi pri príležitosti udeľovania sviatosti birmovania. Hotovú Krížovú cestu slávnostne posvätili v dňoch 15. a 18. mája 1863, pri príležitosti miléniového výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pružinská Kalvária mala už od počiatku 11 objektov zastavení s 18 výjavmi. Sedem výjavov tvorilo „Kalvária Sedembolestnej Panny Márie“ a štrnásť „Kalváriu Umučenia Ježiša Krista“. Tri záverečné výjavy Krížovej cesty, Ukrižovanir, Snímanie z kríža a Pochovávanie, boli pre obe „Kalvárie“ spoločné, čím sa zároveň predišlo duplicite spoločných scén. [1]
 

Autorom maľovaných výjavov bol akademický maliar Jozef Božetech Klemens (1817 – 1883), ktorý pôsobil v tom čase ešte ako profesor kreslenia na reálke v Žiline. Pri ich tvorbe vychádzal z predlohy Krížovej cesty od Jozefa Führicha. Svojím zameraním bol predovšetkým portrétista. Pod vplyvom nazarenizmu sa venoval i náboženským motívom, no v nich sa uňho prejavovalo už menej tvorivosti, keďže iba opakoval prevzaté náboženské kompozície. Už za Klemensovho života obrazy v roku 1880 reštauroval amatérsky maliar, františkánsky mních Konrád Švestka, ktorý v tom čase pôsobil v Pruskom. Zároveň namaľoval na doplnenie Krížovej cesty ešte tri obrazy s témami Simeonovo proroctvo, Útek do Egypta a 12-ročný Ježiš v chráme. Za prácu dostal 80 zlatých. [2]
 

Ďalšie reštaurovanie obrazov realizoval počas zimy 1922 / 1923 kostolný maliar Michal Veselý a neskôr pravdepodobne ešte aj akademický maliar Jozef Škovránek. Naposledy reštaurovala obrazy výjavov Krížovej cesty v roku 1961 Mária Mariániová. Prvé tri zastavenia, ktoré boli takmer úplne zničené, nanovo namaľovala podľa predlohy Klemensovej Krížovej cesty v rímskokatolíckom kostole v Turzovke. Obrazy zastavení č. IX, X, XI, XII a XIII boli reštaurované len nepatrne a ostatné autorka v rôznej miere čiastočne domaľovala. Ako najintaktnejší, najmenej premaľbami dotknutý, určila Mária Mariániová VI. výjav – Veronika podáva Kristovi ručník. [3]
 

Zastavenia majú podobu jednoduchých pilierikov, so stanovými strieškami a zasklenými nikami s výjavmi. [4]
 

O troch krížoch pred kostolom je údaj z polovice 20. storočia s opisom dreveného polychrómovaného rustikálne poňatého korpusu Krista, datovaného do začiatku 20. storočia. Pre zlý stav krížov ich dal v 60. rokoch 20. storočia vtedajší správca farnosti páter Viktor Rašovec nahradiť novými, aj s postavami Krista a lotrov. Jednoduché drevené kríže nesú robustne modelované drevené sochy Ukrižovaných, kryté polkruhovými plechovými strieškami. Ich autorom je umelecký rezbár Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc, ktorý sa pri ich tvorbe snažil čo najviac priblížiť predchádzajúcim. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kalváriu obnovovali na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre obce na miernom kopci, v areáli farského Kostola sv. Žofie. [7]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 294.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 294.
[5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 294 - 295.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 294.
Bibliografia
www.pruzina.eu
GPS
49.017318, 18.477142
49°01'02.3"N 18°28'37.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk