Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tešedíkovo – Kalvária
Lokalita
obec Tešedíkovo, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide o pôsobivý súbor Kalvárie. Dominantou areálu je umelo vytvorené návršie so skupinou Ukrižovania, pod ktorým po stranách nástupného schodiska stoja súsošia Rozlúčky Krista s Máriou a Olivovej hory. Prístupový chodník lemujú zastavenia Krížovej cesty. Prvých sedem kaplniek zastavení postupuje od brány cintorína ľavou stranou chodníka k návršiu a ďalšie sa vracajú späť k vstupu po jeho pravej strane. Za návrším, v závere súboru, stojí Kaplnka Zmŕtvychvstania Pána. Iniciátorom a organizátorom výstavby Kalvárie, vybudovanej v priebehu rokov 1869 – 1876, bol miestny farár Károly Kern. Základné informácie poskytujú nápisové tabule umiestnené na podstavci kríža s Ukrižovaným, tabuľa na ústrednej kaplnke a náhrobok Károly Kerna (1812 – 1872), ktorý v priebehu výstavby Kalvárie zomrel. [1]
 

Z nápisov vyplýva, že najskôr bol vybudovaný pahorok so súsoším Ukrižovania. Text nípisu pod krížom uvádza aj hlavných donátorov: „Jézus Krisztus keserves / kinszenvedése emlékezetére / boldogságos Szüz Mária és / több szentek tiszteletére / csináltatták Kovács Antal / János és Ágostontestvérek / 1869“ (Na pamiatku trpkého umučenia Ježiša Krista, k úcte blahoslavenej Panny Márie a ďalších svätých dali vyhotoviť bratia Antal, János a Ágoston Kovács. 1869.) [2]
 

Pravdepodobne v tom období boli budované aj zastavenia Krížovej cesty. V roku 1876 bola zo zbierky veriacich dokončená výstavba areálu vybudovaním Kaplnka Zmŕtvychvstania Pána, ako to uvádza text tabule nad vstupným portálom: A FELTÁMADOTT / JÉZUS KRISZTUSNAK / CSINÁLTTATÁK / A PEREDI BUZGÓ KATHOLIKUS / HÍVŐK 1876 / ÉS REN. 1986. (Vzkriesenému Ježišovi Kristovi dali vyhotoviť horliví katolícki veriaci z Tešedíkova 1876. Renovované 1986.) [3]
 

Kaplnky zastavení Krížovej cesty na štvorcovým pôdoryse sú otvorené lomeným vstupovým výklenkom. Priečelie flankujú dvojice nárožných pilastrov a završuje štít po bokoch s dvoma ihlancovitými nadstavcami. Vstupový výklenok uzatvára nízka kovová mreža. Výjavy Krížovej cesty sú maľované na plechu podľa predlohy J. Führicha, pričom nie je známe ich autorstvo, ani obdobie vzniku. Na osi chodníka dominuje sochárska kompozícia kalvárskeho pahorka so súsoším Ukrižovania, dotvorená parkovou úpravou. Zatrávnený mierny svah umelo vytvoreného návršia v tvare zrezaného kužeľa lemujú vysoké borovice a popri centrálnom 14-stupňovom prednom a 13-stupňovom zadnom schodisku živý plot. Po bokoch schodiska stojí zľava kamenné súsošie Krista na Olivovej hore a sprava súsošie Rozlúčky Krista s Matkou. Skupinu Ukrižovania na vrchole tvorí trojica kamenných krížov s korpusmi Ukrižovaných, medzi ktorými stoja sochy Panny Márie a sv. Jána. Postavy majú podstavce vo forme náznakových kamenných návrší, len kríž s Kristom je umiestnený aj na hranolovom postamente, na čele s uvedeným nápisom, pred ktorým kľačí v melancholickom geste zamyslenia Mária Magdaléna. Sochy sú riešené staticky s pokojným výrazom, so splývavo modelovanými záhybmi drapérií. [4]
 

Kaplnka Zmŕtvychvstania Pána je jednoduchá stavba neogotického charakteru s polygonálnym uzáverom. Čelná fasáda je hladká, vo vrchole štítu s malou rozetou, bočné sú členené lizénami a oblúčikovým vlysom. Interiér je valene zaklenutý, presvetlený lomenými oknami s vitrážovou výplňou. Neogotický oltár s Božím hrobom so sochou mŕtveho Kristovho tela dopĺňa architektonický nadstavec s ústrednou sochou Zmŕtvychvstalého Krista, po bokoch so štyrmi zrejme nepôvodnými plastikami. V interiéri sa nachádzajú ešte sochy Božského srdca Ježišovho, sv. Rócha, sv. Vendelína a obrazy 12-ročný Ježiš v chráme a Smrť Panny Márie. Na klenbe záveru kaplnky je nástenná maľba s námetom Nanebovstúpenia Krista, vo vrchole triumfálneho oblúka Korunovanie Panny Márie Najsvätejšou Trojicou a po bokoch sv. Alžbeta a sv. Štefan. [5]
 

Kalváriu spomína i Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969: "Kalvária postavená v pseudorománsko-gotickom slohu v roku 1879, renovovaná v roku 1939, s ústrednou kaplnkou a 14 zastaveniami Krížovej cesty. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutá valenou klenbou, fasády romantické. Na priečelí murovaný štít. Vnútorné zariadenie z čias stavby kaplnky." [6]
 

Dôležitou súčasťou areálu kalvárie je aleja pagaštanov konských, vysadených popri kaplnkách zastavení a celková parková úprava vhodne dotvárajúca súbor. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Areál sa obnovoval podľa dátumu na spodnom stupni nástupného schodiska k Ukrižovaniu v roku 1931, potom v roku 1986 a 1996. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kalvária tvorí súčasť miestneho cintorína.
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 353.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 353.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 353 - 354.
[5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 354.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 281.
[7 - 8] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 354.
Bibliografia
www.tesedikovo.sk
GPS
48.111528, 17.850720
48°06'41.5"N 17°51'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk